Letöltések

AZ ÖKOPÁRT

alapítva: 2005-ben
„Te magad légy a változás,
amelyet látni szeretnél!”

Hitvallásunk, az Élőlánc Credo


Földbirtok-politika:
Kié legyen a föld?

-----------------
Miért akarjuk megmenteni Kishantost?

>>> ... és még Állásfoglalások
Állásfoglalások
Az Élőlánc Magyarországért üzenete a magyar választókhoz
2014. október 08. szerda, 23:36

Tisztelt Honfitársaink!

A médián keresztül ránk zúduló információkból az a hamis kép rajzolódik ki, hogy csak pártokra lehet szavazni, az országos pártok versenyéről szól az önkormányzati választás is. Álviták folynak a baloldal – jobboldal között, erőfitogtatások és fenyegetések.

Csak rólunk, a mi ügyeinkről, önmagunk kormányzásáról nincs szó. Szavazzunk a kisebbik rosszra? Szavazzunk a legerősebbre, mert úgyis az fog diktálni? Csak a Fidesz? Csak ez, csak az? Hamis kérdések ezek, és csak hamis válaszok adhatók rá.

Ha a Fideszre szavaznak, rányomják a pecsétet az egypártrendszerre. Ha az ellenzékre szavaznak, akkor is pártok martaléka marad a helyi ügyek eldöntése. Arra biztatjuk Önöket, hogy mindenképpen menjenek el szavazni, de ne pártokra, hanem hiteles emberekre szavazzanak. Emberekre, akik megérdemlik a bizalmukat. Tegyék olyan emberek kezébe településük vezetését, akik függetlenek a hatalmi hálózatoktól, akik tetteikkel, életükkel már bizonyítottak.

Ne engedjenek a zsarolásnak, hogy csak az a település jár jól, ahol a Fideszre szavaznak!Az Önkormányzat legyen valóban önkormányzat! Nekünk, az ott élőknek kell döntenünk a saját sorsunkról.

A jövő most az Önök kezében van. Fontos, hogy elmenjenek, fontos, hogy megfontoltan döntsenek. Bátran hozzanak új arcokat az önkormányzatokba!

Ez a szavazás lehet az első lépés ahhoz, hogy visszaszerezzük a szabadságunkat, és az országunkat.

Élőlánc Magyarországért

 
Mit akarunk elérni?
2014. március 11. kedd, 22:58

Mit akarunk elérni?


Természeti és kulturális örökségünk meg rzését és gyarapítását, elpocsékolásuk helyett.

Ki akarjuk szabadítani magunkat a gazdaság kényszerzubbonyából. Azt akarjuk, hogy társadalmi er feszítéseink ne gazdasági célokat szolgáljanak; éppen ellenkez leg, a gazdaság szolgálja a társadalom céljait. Ma a gazdasági növekedés árát az élet min ségének romlásával fizetjük meg. Igazolhatatlanul széls séges jövedelemeloszlás, kilátástalan szegénység, a munkavállalók kiszolgáltatottsága, a természet pusztulása és a közösségek széthullása jelzi: Magyarország nem arra tart, amerre a rendszerváltozás idején  elindult.


Számunkra a demokrácia azt jelenti, hogy kisebb és nagyobb közösségek tagjaiként részesei lehessünk a sorsunkat érint döntéseknek.

Gondoskodni kívánunk ennek jogi és anyagi feltételeiről, arról, hogy közügyben a döntések a legszélesebb nyilvánosság ellenőrzése mellett szülessenek. Ahhoz, hogy változni és változtatni tudjunk, ügyfélből, fogyasztóból, lakosságból közösséggé kell lennünk; és csak az  egymásért vállalt felelősség tehet azzá. Nem tehetjük, hogy politikai képviselőink pártalkalmazottak, gazdasági érdekcsoportok kijárói legyenek. Azt akarjuk, hogy választóiknak tartozzanak közvetlen felelősséggel. Minden képvisel induljon egyéni választókerületben. Arra törekszünk, hogya törvényhozás és a jogalkalmazás ne lehessen a mindenkori hatalom játékszere, hogy megszilárduljon az ország törvényes rendje. Helyre akarjuk állítani a közjó szolgálatának becsületét, megvédjük a közjavakat, megakadályozzuk a közszolgáltatások kiárusítását.

 

Szembenézünk a globalizáció és az európai integráció kihívásával, reális számvetést készítünk.

Megkeressük a hazai piac védelmének, a helyi kis- és közepes méret vállalkozások támogatásának korszer eszközeit. A termőföldet megtartjuk a hazai gazdák, gazdálkodó családok kezében.  Kezdeményező és közvetítő szerepre törekszünk a globális környezeti válság enyhítésére irányuló nemzetközi erőfeszítések terén, s mi magunk élen járunk a vállalt környezetvédelmi kötelezettségek teljesítésében. Nem végrehajtói, formálói leszünk az új európai rendnek. Azokkal szövetkezünk, akik európai szuperállam helyett az Unió föderális jellegét erősítenék. Támogatjuk a határon túl él magyarok autonómia törekvéseit. Azon leszünk, hogy a Duna mentén és a Kárpát medencében az együtt él nemzetek közösen, ne egymás rovására oldják meg egyre súlyosbodó környezeti problémáikat.

 

Minden erőnkkel támogatjuk az áttérést a szelíd technológiákra, a gazdálkodás környezetbarát formáira.

Radikálisan növeljük a megújuló energiaforrások arányát. A hulladékkibocsátás csökkentésére ösztönz szigorú szabályokat alkotunk, az újrahasználat és újrahasznosítás ésszer rendszereit szorgalmazzuk. Autópályaépítés helyett a vasúti és villamos tömegközlekedés fejlesztésére és a közúthálózat
korszer sítésére költsünk! Mezőgazdasági politikánk a min ségi termelést, a természetkímél tájgazdálkodást, a környezet- és élelmiszerbiztonságot, valamint a vidéki munkahelyteremtést szolgálja. A vízminőség meg rzését, javítását szolgáló vízrendezési gyakorlatot honosítunk meg. Gondoskodunk az egészséget és az él világot veszélyeztet technológiák kiszorításáról. Energia- és anyagpazarlás helyett a mértékletességet ösztönözzük. Elérjük, hogy a környezettudatos életvitelhez szükséges ismeretek a közoktatás minden szintjén megjelenjenek.

Képviselni kívánjuk a jöv nemzedékek – a gyerekek, fiatalok – érdekeit a ma szület döntéseknél.

Képviseletük törvényes feltételeinek megteremtését szorgalmazzuk.

 

Az ökológiai politikáról


Az ökológiai politika azoknak az akadályoknak és életidegen kényszer ségeknek az eltávolítása, amelyek az er szakos modernizáció természet- és társadalomátalakító kísérleteinek örökségeként maradtak ránk.

Az emberi közösségek és az él lény társulások életképességének helyreállítására törekszik, a fenntartható gazdálkodás és a felszabadító együttlét társadalmi stratégiáit keresi. Kiindulópontja a jövő nemzedékek iránti felelősség belátása, amely arra kötelez bennünket, hogy természeti és kulturális örökségünket a maga gazdag változatosságában és változékonyságában rizzük meg utódaink számára.

Célja, hogy megtörje a technikai-gazdasági kényszer ségek uralmát, és az emberi együttélést az életformák gazdag változatossága iránti tisztelet, a kímélet és az elővigyázatosság elve alapján szervezze meg.

A mennyiségi növekedéssel szemben el nyben részesíti a dolgok emberi léptékének megőrzését.

A gazdasági hatalomért folyó gyilkos versengést az egymásra utaltak közti szolidaritás nevében korlátozná.

A szabadságban a mások szabadsága iránti elkötelezettséget hangsúlyozza, annak tudatában, hogy az egyén nem lehet szabad társaitól függetlenül.

Az ellen küzd, hogy a technológia rémuralmát haladásnak, a pótolhatatlan és nélkülözhetetlen természeti források elherdálását jólétnek, a profit utáni hajszát ésszerű gazdálkodásnak nevezzék.

Az ökológiai politika hisz a fenntartható fejlődésben. De ami körülöttünk van: nem fejlődés és nem tartható fenn. A természet kizsigerelése, a társadalom irgalmatlan alárendelése a logisztikai szempontoknak (használat = haszon = hatalom) az ipari tömegtársadalmak működésének nem valami járulékos vonása, hanem a lényege. A jövőnemzedékek örökségének pusztítása nem fejlődő, hanem vészesen hanyatló civilizációra vall, amely nem ismer különb célt, mint eszközeinek szaporítását, a világ minél sebesebb elhasználását. Ma a fejlődést nem fenntartani, hanem újrakezdeni kellene.

A modernizáció tartalékai kimerültek: az eszközök el állításának és elosztásának optimalizálása önmagában nem biztosít többé jobb életlehet ségeket. A haladás ettől fogva nem technikai kérdés. Ezentúl a célok jóságát kell minden esetben megvizsgálni.

Az ökológiai politika helyreállítja, a politika eredeti értelmét: vita és megegyezés a közcélok mibenléte körül. A társadalmi teljesítmények értékelésének jogát visszaperli a személytelen mechanizmusoktól, s a döntéseket, ahol csak lehet, a közös mérlegelésen, az érintettek illetékes részvételén alapuló eljárásokra bízza.

Azok a szövetségesei, akik nap mint nap tapasztalják a technológiai-gazdasági világrend korlátait, az élet min ségének romlását, az él világ pusztulását, emberi méltóságuk sérelmét, jogaik megcsúfolását, kiszolgáltatottságukat számukra átláthatatlan és ellen rizhetetlen politikai és gazdasági hatalmaknak.

 
Az Élőlánc Magyarországért nyilatkozata a NAV ügyben
2013. november 12. kedd, 11:05

2013 november 8-án a Levegő Munkacsoport és a Vállalkozók Érdekvédelmi Szövetsége közös sajtótájékoztatóján Horváth András, a NAV munkatársa fontos, leleplező bejelentéseket tett a választási ciklusokon áthúzódó, mindkét politikai oldalhoz köthető és folyamatos kormányzati támogatást élvező, 1000 milliárdos léptékű ÁFA-csalásokról, továbbá az azokat elkövető "érinthetetlen" bűnözőkről. Az elhangzottak mellett az Élőlánc Magyarországért sem mehet el szó nélkül.

A feltárt tényeket a NAV vezetése továbbra sem kívánja vizsgálat tárgyává tenni, ezzel igazolja az állammal összefonódott, pártsemleges maffiahálózat létét. Le kell számolnunk a politika és a gazdaság immár teljes és kóros összeolvadásának hazai gyakorlatával, mely a maffiamódszerekig fejlődött. A bűnözők elszámoltatását követeljük, ez lehet az alapja az erkölcsi megújulásnak, mely nélkül nincs jövője a magyarságnak. Az elszámoltatás pedig csak az igazság kimondásával és a teljes nyilvánosság előtt mehet végbe.

Az Élőlánc Magyarországért kiáll a bátor, az igazság kimondását felvállaló emberek, így Horváth András, a NAV munkatársa mellett. Meg kell védenünk őt és családját, az igazság érdekében.

2013. november 11.

az Élőlánc Magyarországért elnöksége

 
Jelenünk és jövőnk biztonsága nem ér meg heti 55 percet a közszolgálati Magyar Rádiónak?
2012. március 11. vasárnap, 22:04

A lehető leghatározottabban tiltakozunk az ellen, hogy a közszolgálati adó „Zöldövezet” és „Esti beszélgetés a Földről” című környezetvédelmi műsorait megszüntessék. Ezek a műsorok napjaink legfontosabb kérdéseivel foglalkoznak magas színvonalon. Oktatnak, tájékoztatnak, véleményt formálnak.

 
Magyar légiközlekedés
2012. február 07. kedd, 19:35
Az Élőlánc Magyarországért megdöbbenéssel értesült a Malév leállításáról és felszámolásának szándékáról. Ez a lépés több szempontból pótolhatatlan veszteséget jelent a magyar gazdaság és az egész ország számára. Felhívjuk a magyar kormányt, hogy haladéktalanul állítsa vissza a Malév működését és eszközeit maradéktalanul őrizze meg, vagy azonnal alapítson új nemzeti légitársaságot a Malév személyzeti állományával és eszközeivel.
 
Lehetne más az Index
2010. február 24. szerda, 20:32

Míg más, helyi és országos környezetvédő szervezetek kitartó munkával egy-egy ügyet nyilvánosságra hoznak, a védelem szakmai megalapozásán fáradoznak, jogi eljárásokat kezdeményeznek, vagy éppen a sajtó figyelmét igyekeznek az esetre ráirányítani, az Index tálalásában ezek az esetek rendszerint akkor és úgy jelennek meg, amikor a Lehet Más a Politika nevű párt nyilatkozik az ügyben. A pártos újságírás jól bevált receptje szerint a probléma csak alkalom a kedvelt párt reklámozására. Elítéljük ezt az eljárást.

 
Nyílt levél az Európai Bizottság alelnökéhez
2009. augusztus 23. vasárnap, 21:32

Azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy szíveskedjen soron kívül kivizsgálni a Sólyom László magyar köztársasági elnök 2009. augusztus 21-i látogatását megakadályozó szlovák döntés ügyét. Az Ön szavait idézve: „Az uniós polgárok azt várják az Európai Uniótól, hogy gondoskodjon személyes és kollektív védelmükről, garantálja szabadságukat és alapvető jogaik szabad gyakorlását. E jogos igények teljesüléséhez szükség van a polgárjogban a tagállamok közötti kölcsönös elismerésre, biztosítanunk kell a magánélet és az utazási szabadság tiszteletben tartását, és küzdenünk kell a hátrányos megkülönböztetés minden formája ellen.”

 
„A nagyméltóságú helytartótanács sápadt vala és reszketni méltóztatott.”
2009. március 17. kedd, 20:21

Petőfi 161 évvel ezelőtt írott szavai ma más értelmezést nyertek. 2009. március 15-én nem egy dicsőséges forradalomnak, hanem egy szégyenletes kutyakomédiának voltunk tanúi. A hatalom mai birtokosai egyre jobban hasonlítanak azokra, akik ellen a márciusi ifjak a pesti utcákra özönlöttek. Az 1848-as forradalom ünnepén olyan események történtek, melyek minden európai és magyar értéknek ellentmondanak, megcsúfolják a szólásszabadság szentségét, és meggyalázzák emberi méltóságunkat.

 
Nyilatkozat
2008. szeptember 15. hétfő, 00:02
Az Élőlánc Magyarországért szeptember 13-i rendezvényén Molnár Oszkár országgyűlési képviselő a gyűlés tárgyával semmiféle összefüggésben nem álló, cigány illetve meleg polgártársainkat sértő kijelentéseket tett.
 
Az Élőlánc kiáll Balog Zoltán mellett
2008. május 23. péntek, 12:10
Az Élőlánc Magyarországért tiltakozik a Balog Zoltánt, az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil és vallásügyi bizottsága elnökét ért méltatlan támadások miatt.  A Magyarországon 2006 őszén történtek ellen minden jóérzésű embernek fel kell emelnie a szavát, ahogy ezt jobb és balodali értelmiségiek tették annak idején.
 
Zöld utat a zöld ombudsmannak!
2008. május 12. hétfő, 19:03
A magyar Országgyűlés világviszonylatban is élenjáró kezdeményezést foglalt törvénybe, amikor létrehozta a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa intézményét.
 
Felelősséggel a jövő nemzedékek iránti felelősségről
2008. március 03. hétfő, 16:43

Tiltakozik az Élőlánc: az országgyűlési biztosok posztja ne legyen a pártok zsákmánya!

Az Élőlánc Magyarországért sajnálattal veszi tudomásul, hogy az Országgyűlés február 25-én ismét elutasította Sólyom László ombudsman-jelöltjeit.

 
Önálló Őrségi Nemzeti Parkot!
2007. szeptember 22. szombat, 22:42
Szombathely, 2007. szeptember 21. A Kerekerdő Alapítvány kezdeményezésére kilenc nyugat-dunántúli civil szervezet (köztük az Élőlánc Vas Megyei Szervezete) levelet írt Fodor Gábor környezetvédelmi miniszternek, az Őrségi Nemzeti Park, intézményi önállóságának mielőbbi visszaállítása érdekében.
 
A fák egészségesek - a rendszer beteg!
2007. április 16. hétfő, 04:32
A Nyugat-dunántúli Egyetem (Sopron) erdészeti szakértője által szombaton, április 14-én elvégzett vizsgálat szerint a szigligeti fák egészségesek! Az elszáradt ágakat kellene levágni róluk. A Közúti Felügyelőség tehát a tényállás szakszerű tisztázása nélkül döntött a sorsukról. Az eljárás ügyészi törvényességi felülvizsgálat után kiált.
 
Március 4-én ügydöntő népszavazás a Tubesről!
2007. február 27. kedd, 00:25
Március 4-én a pécsiek ügydöntő népszavazáson dönthetnek arról, hogy a Tubesen épüljön-e katonai radar. A Civilek a Mecsekért Mozgalom a radarmentes Pécsért arra buzdít, hogy IGEN-t ikszeljenek a szavazófülkében. Részletek a CMM honlapján.
 
Nem ilyen országban akarunk élni!
2007. február 23. péntek, 21:17
A nyilatkozat aláírói tiltakoznak a rendőrök kegyetlen, jogtipró eljárása ellen, és erkölcsi támogatásban szeretnék részesíteni az ősszel vád alá helyezett áldozataikat. “Az ellentétek elmérgesedése elkerülhetetlen, a kibontakozás lehetetlen mindaddig, amíg a köztársaság törvényes rendjét helyre nem állítják. Ahol a bűnösök büntetlen maradnak, és az ártatlanokra elmarasztaló ítélet vár, jogállamról nem beszélhetünk” – vallja 59 aláíró: tudósok, művészek, akadémikusok, közéleti emberek.
 
Drogliberalizáció és tudományos igazság
2007. február 15. csütörtök, 20:43
Az eset súlya miatt honlapunkon is közzétesszük a tudományos élet néhány meghatározó személyiségének reakcióját Molnár Lajos egészségügyi miniszter levelére, mellyel drog-ügyben utasította rendre a Neurológiai Szakmai Kollégium és a Pszichiátriai Szakmai Kollégiumokat.
 
Energiapolitikai állásfoglalás
2007. január 18. csütörtök, 00:05
Az Élőlánc Magyarországért állásfoglalása a megújuló energiaforrásokra fordítható európai uniós kohéziós támogatási összegek keretének emeléséért
 
Mélygarázs a Nagymező utcában
2006. november 24. péntek, 21:13
Ismét egy mélygarázs fakivágással, ezúttal az érintett lakossággal való egyeztetés, a lakók értesítése nélkül. A tiltakozók felhívása.
 
A november 3-án elhangzott beszédek
2006. november 10. péntek, 18:28

Az Országos Civil Fórum, az Élőlánc Magyarországért és a Duna Charta november 3-ai demonstrációján elhangzott beszédek.

 
Demonstráció a gyülekezés szabadságáért
2006. október 28. szombat, 13:27
2006. október 30-án, hétfőn 17:30 órakor,
a FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL bejárata előtt (1052 Budapest Városház utca 9-11) békés tiltakozás a gyülekezéshez való emberi jog védelmében!
A tüntetést a Humanista Párt szervezi.
Az Élőlánc Magyarországért csatlakozott a kezdeményezéshez.
 
Sólyom Lászlóhoz fordultak a Civil Fórum szervezői
2006. október 28. szombat, 13:22
A forradalom ötvenedik évfordulóján ismét vér piroslott a pesti utcán, a hatósági intézkedések rendőrállami hagyományokat idéztek. Az Országos Civil Fórum levélben fordult a köztársaság elnökéhez. Sólyom László közbelépést kérik, hogy a kegyetlen és jogtalan hatósági intézkedések elrendelői ne kerülhessék el a felelősségre vonást.A Civil Fórum kezdeményezéséhez csatlakozó Duna Charta és az Élőlánc Magyarországért békés megemlékezésre hív november 3-án pénteken 4 órára, tiltakozásul a forradalom ünnepét meggyalázó erőszak ellen, kiállva a politikai viták békés rendezése mellett.
 
Alakuljon Országos Civil Fórum!
2006. szeptember 24. vasárnap, 16:38
a kezdeményezők nyilatkozata

Az országban ma zavar és rendetlenség uralkodik.

A kormányzó pártok tudatosan félrevezették választóikat, majd választási ígéreteikkel ellenkező program megvalósításába kezdtek. Ez a felismerés azonban nem tudott áttörni a politikát övező közöny és megvetés falán.

 
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>

Oldal 1 / 2

Képtár térkép

Joomla! Template by Red Evolution - Joomla Web Design